SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I RAZVOJNU DELATNOST
KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA


Zdravstveni radnici i saradnici imaju pravo i dužnost da prate razvoj medicinske, stomatološke i farmaceutske struke i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svog rada. Takođe su u obavezi da putem kontinuirane medicinske edukacije steknu određeni broj bodova neophodan za periodično obnavljanje licence.

Postupak sprovođenja kontinuirane medicinske edukacije u Zdravstvenom centru Užice sprovodi se u skladu sa uputstvima Zdravstvenog saveta Srbije i nadležnih komora zdravstvenih radnika:

- Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence.pdf

- Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije.pdf

U toku jedne godine potrebno je sakupiti 24 boda iz različitih programa KME. Jedna polovima godišnjeg broja bodova (12 bodova) se dobija u okviru programa interne edukacije, a druga polovina učešćem u eksternim programima edukacije.

Važna obaveštenja i informacije o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji možete naći na stranama:

- www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs
- www.lks.org.rs
- www.kmszts.org.rs

INTERNA EDUKACIJA

EKSTERNA EDUKACIJA