INTERNA EDUKACIJA

Polovinu potrebnih bodova za periodično obnavljanje licence moguće je prikupiti internom edukacijom u okviru ustanove. Stoga je zadatak svih zaposlenih da učestvuju u kreiranju, sprovođenju i evaluaciji internih programa KME.

Prema odluci Zdravstvenog saveta internu edukaciju predstavljaju:

-kursevi/seminari ukoliko je njihov organizator ustanova u kojoj rade zdravstveni radnici i saradnici,

-Stručni sastanci koje organizuje ustanova u kojoj rade zaposleni, ili ako ih organizuje ustanova sa područja upravnog okruga.

Da bi Zdravstveni savet akreditovao program KME potrebno je popuniti propisana dokumenta za prijavu programa za akreditaciju i dostaviti osobama zaduženim za prijavljivanje programa KME (za OB Užice Mira Ćaćić za lekarska predavanja i predavanja koja organizuje SLD, VMS Milanka Lekić za programe za medicinske sestre i tehničare) u predviđenom roku.

Dokumenta za prijavu možete pronaći na adresi:
http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/index.php?page=vaznadokumenta.

Rokove za prijavu programa za akreditaciju propisuje Zdravstveni savet Srbije. Za tekuću godinu rokovi su:15-30. januar 2011., 1-15. april 2011., 1-15. jul 2011., 1-15. oktobar 2011. godine.

Nakon objavljivanja na sajtu Zdravstvenog saveta i dobijanja rešenja za svaki pojedinačni program, programi se održavaju u predviđenom terminu, uz obavezu da se tri nedelje pre održavanja najave nadležnoj komori.

Nakon održanog programa rukovodilac programa u roku od 15 dana ima obavezu dostavljanja izveštaja o održanom akreditovanom programu. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: evidencioni broj programa iz spiska akreditovanih programa koji je objavljen na sajtu ZS i nadležne komore, datum donošenja odluke kojom je taj program akreditovan, spisak predavača i učesnika, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, a za sve programe KME osim stručnih sastanaka, i rezultate sprovedene evaluacije sa prosečnom ocenom.

AKTUELNE EDUKACIJE