STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZC UŽICE

840 - 404661 - 03

Stanje sredstava na računu budžetskih sredstava Zdravstvenog centra Užice na dan 14.02.2019.

65.443,00

din.din.
1.

 Stanje prethodnog dana: 13.02.2019.

61.456,00

din.
2.  Priliv od RZZO:


din.

 2.1. za plate


din.

 2.2. za lekove i sanitetski materijal

0,00
din.

 2.3. za ostale troškove

0,00
din.din.
 3.  Ostale uplate i prenos sa računa sopstvenih prihoda:

112.943,00

din.
 4.

din.
 5.

din.

UKUPNO:

112.943,00

din.

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dana 14.02.2019.

1.
 Isplata zarada zaposlenima


din.
2.  Isplata dobavljačima za lekove i ostali med. materijal 0,00 din.
3.
 Isplata ostalih troškova 0,00 din.
4.
 Ostalo

108.956,00

din.

UKUPNO:

108.956,00

din.

OSTAJE NA RAČUNU:

65.443,00

din.