STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZC UŽICE

840 - 404661 - 03

Stanje sredstava na računu budžetskih sredstava Zdravstvenog centra Užice na dan 13.12.2018.

40.470,00

din.din.
1.

 Stanje prethodnog dana: 12.12.2018.

42.920,00

din.
2.  Priliv od RZZO:


din.

 2.1. za plate


din.

 2.2. za lekove i sanitetski materijal

6.701.262,31
din.

 2.3. za ostale troškove

757.891.76
din.din.
 3.  Ostale uplate i prenos sa računa sopstvenih prihoda:

89.530,00

din.
 4.

din.
 5.

din.

UKUPNO:

7.548.684,07

din.

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama i raspoloživim sredstvima na dana:13.12.2018.

1.
 Isplata zarada zaposlenima


din.
2.  Isplata dobavljačima za lekove i ostali med. materijal 6.701.262,31 din.
3.
 Isplata ostalih troškova 757.891,76 din.
4.
 Ostalo

91.980,00

din.

UKUPNO:

7.551.134,07 

din.

OSTAJE NA RAČUNU:

40.470,00

din.