ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-404661-03
STANJE SREDSTAVA NA DAN  17.04.2019     0.00

stanje prethodnog dana

0,00
priliv od RFZO 17.026.130,32
participacija 100.778,00
ostali prilivi
UKUPNO:

17.126.908,32

plaćanja od sredstava RFZO 17.026.130,32
ostale isplate 100.778,00
UKUPNO: 17.126.908,32

PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO


PRIMARNA ZZ
06C energenti 1.973.961,45
06E materijalni troškovi 458.309,28
062 lekovi

11.938,08

064 sanitetski i medicinski materijal 1.867.079,60
STOMATOLOŠKA ZZ
05E ostali direktni i indirektni troškovi 79.206,72
SEKUNDARNA ZZ
07C energenti 3.388.086,01
07E materijalni troškovi 1.254.134,28
07D ishrana bolesnika 349.724,84
071 lekovi 2.637.828,92
073 citostatici 68.559,54
074 lekovi po posebnom režimu
075 lekovi za hemofiliju
076 krv i produkti od krvi
077 ugradni materijal u ortopediji
078 implantati u ortopediji
079 ugradni materijal u kardiohirurgiji
080 materijal za dijalizu 3.631.793,00
081 pejsmejkeri
082 stentovi
083 graftovi
084 ostali ugradni materijal
085 sanitetski i medicinski materijal 1.305.508,60
VAN UGOVORA
958 lekovi van liste lekova
986 sandostatin
UKUPNO: 17.026.130,32

ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-2183761-31
STANJE SREDSTAVA NA DAN 18.04.2019. 9.570.624,30

stanje prethodnog dana

9.722.356,97
priliv od RFZO
povraćaji od izvršenih isplata 879,00
UKUPNO: 9.723.235,97
PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO


PRIMARNA ZZ
Plate 129.170,81
Prevoz
Jubilarne nagrade


Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO
SEKUNDARNA  ZZ
Plate 14.043,00
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO
STOMATOLOŠKA ZZ
Plate 9.397,86
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO
UKUPNO: 152.611,67