Posetite svog lekara!!!
Uradite preventivni pregled!!!
Proverite svoje zdravlje na vreme!!!
To što se osećate dobro ne znači da ste zdravi.
Prekontrolišite svoje zdravlje pre nego što Vas nešto zaboli. Tada već može biti kasno.
Oko 80 odsto bolesti mogu da se spreče ili da se izleče ako se otkriju na vreme.
O Vašem zdravlju može dobro da brine samo lekar koji Vas poznaje, zna Vaše navike i porodičnu sklonost određenim bolestima.
On je tu zbog Vas kada su Vam potrebni pregled, lečenje, ili savet;
ali i da Vas podseti i pozove na redovne preventivne preglede i kada niste bolesni.
Svrha preventivnih pregleda je sprečavanje pojave bolesti, odnosno otkrivanje oboljenja u najranijoj fazi,
kada još nema simptoma, jer su tada najveće mogućnosti za izlečenje.
Zdravstvenim kalendarom utvrđena je dinamika preventivnih pregleda za sve starosne grupe stanovništva.
Preventivni pregledi se obavljaju o trošku zdravstvenog osiguranja.
,
SADRŽAJ I OBIM PREVENTIVNIH MERA U OBLASTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
POPULACIONE GRUPE VRSTA SADRŽAJ OBIM
1 2 3 4
Novorođenče
(prvi mesec)
Vakcinacija protiv
tuberkuloze (BCG)
Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)
Jedanput u porodilištu,
odnosno u domu zdravlja
(za decu rođenu van porodilišta)
Prva doza vakcine protiv hepatitisa B (HB)+ imunoglobulin kod novorođenčeta HBs antigen pozitivnih majki (NVIG)
 
Skrining za detekciju fenilketonurije i hipotireoidizma   Jedanput, do petog dana po rođenju
Poseta pataronažne sestre novorođenčetu i porodilji * Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem majke i deteta;
* Obuka u vezi nege novorođenčeta-obavezno kupanje i obrada pupčanog patrljka;
* Kontrola zdravstvenog stanja babinjare, a posebno pregled stanja i mlečnosti dojki;
* Zdravstveno-vaspitni rad
Pet poseta u nizu:
-počev od prvog dana po izlasku sa neonatološkog i akušerskog odeljenja, posle porođaja u vanbolničkim uslovima
Sistematski pregled * Anamneza; opšti klinički pregled i po sistemima;
* Merenje težine, dužine tela i obima glave;
* Zdravstveno-vaspitni rad uz isticanje važnosti dojenja
Jedanput na kraju prvog meseca
Odojče
(od 2. meseca


do kraja


1. godine)
Sistematski pregled * Anamneza; opšti klinički pregled i po sistemima;
* Minimalni neurološki pregled;
* Ocena zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih postupaka;
* Skrining za detekciju anemije jedanput u šestom mesecu;
* Provera vakcinalnog statusa;
* Zdravstveno-vaspitni rad uz isticanje važnosti dojenja najmanje do navršenih šest meseci
Četiri puta
(3, 6, 9. i 12. mesec)
Ultrazvučni pregled Pregled kukova na displaziju sa ultrazvučnim pregledom u trećem mesecu  
Vakcinacija protiv difterije,tetanusa i velikog kašlja (DTP) Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)
Sprovodi se počev od navršena dva meseca života sa tri doze vakcine u razmaku ne kraćem od jednog meseca
Vakcinacija protiv dečije paralize (ORV) ili (IPV - kod imunokompromitovane dece) Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)
Sprovodi se počev od navršena dva meseca života sa tri doze vakcine u razmacima ne kraćim od šest nedelja
Vakcinacija protiv hepatitisa B (HB) Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)
Druga doza vakcine se daje u razmaku ne kraćem od mesec dana od prve doze, a treća doza u razmaku ne kraćem od dva meseca nakon davanja druge doze
Vakcinacija protiv hemofilusa influence (Hib) Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)
Sprovodi se počev od navršena dva meseca do navršenih šest meseci davanjem tri doze vakcine, istovremeno sa DTP vakcinom
Kontrolni pregled pred vakcinaciju * Provera zdravstvenog stanja;
* Provera vakcinalnog statusa;
* Zdravstveno -vaspitni rad
Tri puta
Preventivni pregled (stomatološki) Postupak kojim se na osnovu anamnestičkih podataka od roditelja i pregleda vrši procena i identifikacija faktora rizika za pojavu pojedinih oralnih oboljenja definisane prevenitvne i profilaktičke mere i aktivnosti za otklanjanje utvrđenih faktora rizika Jedanput u šestom i devetom mesecu
Poseta patronažne sestre Provera znanja, stavova i ponašanja u vezi sa negom i ishranom deteta i dalja edukacija Dve posete, odnosno četiri posete
kod dece pod rizikom
Druga
godina
života
Sistematski pregled * Anamneza;
* Opšti klinički pregled i po sistemima;
* Analiza krvne slike;
* Ocena vakcinalnog statusa;
* Skrining za detekciju poremećaja čula vida i sluha;
* Ocena zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih postupaka;
* Zdravstveno-vaspitni rad
Jedanput
Prva revakcinacija protiv difterije tetanusa i velikog kašlja (DTP)  Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)
Jedna doza
Prva revakcinacija protiv dečije paralize (OPV) Jedna doza
Vakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i crvenke (MMR) Jedna doza u
uzrastu od
12 do 15
meseci
Patronažna poseta Provera znanja, stavova i ponašanja u vezi sa negom i ishranom deteta i dalja edukacija Jedna poseta
Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka * Anamneza;
* Registrovanje stanja oralnog zdravlja;
* Praćenje denticije;
* Procena rizika za karijes ranog detinjstva (KRD) i ortodontske nepravilnosti;
* Zdravstveno vaspitni rad sa roditeljima, preduzimanje odgovarajućih profilaktičkih procedura
Jedanput
Treća
godina
života
Kontrolni pregled * Praćenje rasta i razvoja, rano otkrivanje poremećaja;
* Rano preduzimanje tretmana;
* Provera vakcinalnog statusa;
* Zdravstveno-vaspitni rad
Jedanput
Stomatološki pregled - kontrolni * Praćenje denticije;
* Otkrivanje poremećaja razvoja usta i zuba;
* Registrovanje KRD u mlečnoj denticiji;
* Zdravstveno vaspitni rad;
* Preduzimanje odgovarajućih procedura
Jedanput
Četvrta
godina
života
Sistematski pregled * Anamneza;
* Opšti klinički pregled i po sistemima;
* Analiza krvne slike;
* Merenje krvnog pritiska;
* Ocena vakcinalnog statusa;
* Skrining za detekciju poremećaja govora i glasa;
* Fizikalni pregled po sistemima, a po potrebi fizijatrijski pregled zbog procene funkcionalnog stanja;
* Ocena zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih postupaka;
* Zdravstveno- vaspitni rad
Jedanput
Poseta patronažne sestre Provera znanja, stavova i ponašanja u vezi sa negom i ishranom deteta i dalja edukacija Jedna poseta
Stomatološki pregled - kontrolni Kontrola primene profilaktičkih i terapijskih mera; zdravstveno vaspitni rad sa roditeljima Jedanput
Peta
godina
života
Kontrolni pregled * Praćenje rasta i razvoja, rano otkrivanje poremećaja, rano preduzimanje tretmana;
* Pregled na detekciju poremećaja govora i glasa;
* Fizikalni pregled po sistemima ili ciljano, a po potrebi fizijatrijski pregled zbog procene funkcionalnog stanja;
* Provera vakcinalnog statusa;
* Zdravstveno-vaspitni rad
Jedanput
Šesta/sedma
godina
života
(pred
polazak
u školu)
Sistematski pregled * Anamneza;
* Opšti klinički pregled i po sistemima, posebno čula govora i koštano-mišićnog sistema;
* Analiza krvne slike i urina;
* Ocena vakcinalnog statusa;
* Zdravstveno - vaspitni rad;
* Uput za Komisiju za pregled dece ometene u razvoju;
* Izdavanje potvrde za upis u školu
Jedanput
ORL, oftalmološki i fizijatrijski pregled Prema Pravilniku o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite ("Službeni glasnik RS", broj 24/09 Jedanput pred polazak u školu
Revakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i crvenke (MMR) Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)
Jedna doza
Druga revakcinacija protiv difterije i tetanusa (DT) Jedna doza
Druga revakcinacija protiv dečije paralize (OPV) Jedna doza u isto vreme kada i (DT)
Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka * Anamneza;
* Registrovanje stanja oralnog zdravlja;
* Ekstra i intraoralni stomatološki pregled;
* Zdravstveno vaspitni rad sa detetom;
* Preduzimanje profilaktičko-terapijskih procedura
Jedanput pred polazak u školu
I, III, V i VII razred
osnovne škole i
I i III razred
srednje škole
Sistematski pregled * Anamneza;
* Opšti klinički pregled i po sistemima;
* Primena metoda procene stanja uhranjenosti, ocena vakcinalnog statusa;
* Ocena zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih postupaka,
* Zdravstveno- vaspitni rad sa detetom
Jedanput u navedenoj
školskoj godini
Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka * Anamneza;
* Registrovanje stanja oralnog zdravlja;
* Zdravstveno vaspitni rad sa detetom;
* Preduzimanje profilaktičko-terapijskih procedura;
-prvi razred osnovne škole: otkrivanje ortodontskih nepravilnosti
-prvi razred srednje škole(14\15 god): rano otkrivanje paradontalnih oboljenja
Jedanput u navedenoj
školskoj godini
12 godina Vakcinacija protiv hepatitisa B samo za decu koja nisu do tada vakcinisana (HB) Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)
Tri doze sa razmakom (druga doza posle mesec dana i treća posle šest meseci- 0,1,6)
VII razred osnovne škole   * Oftalmološki pregled;
* Laboratorijski pregled (Hb i Er)
Jedanput u navedenoj
školskoj godini
14/15 godina
(VIII razred
osn. šk.)
Treća revakcinacija protiv tetanusa i difterije (dT) Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)
Jedna doza
Treća revakcinacija protiv dečije paralize (OPV) Jedna doza u isto vreme
kada i dT
II, IV, VI, VIII
razred osn.šk.
i II i IV razred
srednje škole
kod dece sa
otkrivenim
poremećajem
pri sistematskim
pregledima
Kontrolni pregled * Praćenje zdravstvenog stanja i provera uspešnosti sprovedenih mera predloženih pri sistematskim pregledima;
* Preduzimanje dopunskih ispitivanja;
* Zdravstveno - vaspitni rad
Jedanput u navedenoj
školskoj godini
Stomatološki pregled - kontrolni  * Praćenje stanja oralnog zdravlja;
* Provera primene predloženih profilaktičkih i terapijskih mera
Jedanput u navedenoj
školskoj godini
Deca od 15 do navršenih 18 godina koja ne nastavljaju  školovanje Sistematski pregled * Anamneza;
* Opšti klinički pregled i po sistemima;
* Standardne laboratorijske pretrage;
* Ocena zdravstvenog stanja;
* Određivanje dodatnih medicinskih ispitivanja u zavisnosti od nađenog stanja i faktora rizika
Jedanput
Prva i treća
godina studija
Sistematski pregled * Anamneza;
* Opšti klinički pregled i pregled po sistemima koji obuhvata i neurološki status, a kod žena i preventivni ginekološki pregled;
* Standardne laboratorijske pretrage;
* Ocena zdravstvenog stanja;
* Određivanje dodatnih medicinskih ispitivanja u zavisnosti od nađenog stanja i faktora rizika;
* Zdravstveno-vaspitni rad
Jedanput
Odraslo stanovništvo (od 19 do 35 godina) Sistematski pregled * Anamneza;
* Opšti klinički pregled i pregled po sistemima, a kod žena i palpatorni pregled dojki;
* Laboratorijske usluge - krvna slika (Er, LE, HT, Hb, TR, LeF);
* Ocena zdravstvenog stanja;
* Određivanje dodatnih medicinskih ispitivanja u zavisnosti od nađenog stanja i faktora rizika
Jedanput u pet godina
Odraslo stanovništvo (od 35 i više godina) Sistematski pregled Isti sadržaj kao kod populacije od 19 do 35 godina uz dopunu kod:
* Starijih od 50 godina digitorektalni pregled
* Kod muškaraca palpatorni pregled prostate;
* Kod lica 65 i više godina izvršiti procenu funkcionalnog statusa.
Jedanput u dve godine
ili jednom u dobnom periodu
kod prvog pregleda u slučaju bolesti
Osobe od 50 godina i starije bez simptoma Ciljani pregled na rano otkrivanje karcinoma debelog creva * Anamneza porodična i lična, testiranje na postojanje okultne krvi u stolici; Jedanput godišnje
* Kod visoko rizičnih grupa-kolonoskopija Na tri godine
Poseta patronažne sestre Za osobe od 65 i više godina:
* Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem i funkcionalnom sposobnošću starih;
* Zdravstveno-vaspitni rad
Prema indikacijama (za osobe od 65 i više godina -jedanput godišnje)
Odraslo stanovništvo (od 30 i više godina) Ukupno 4 revakcinacije protiv tetanusa - jedna na svakih deset godina Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
(„Službeni glasnik RS”, broj 11/06)
Jedna doza
Žene generativnog doba (od 15 do 49 godina) Pregled u vezi sa planiranjem porodice (zahteva prisustvo oba partnera) * Anamneza;
* Klinički pregled;
* Laboratorijska ispitivanja;
* Zdravstveno-vaspitni rad o značaju odgovornosti vezane za roditeljstvo, potrebi učešća oba partnera u planiranju porodice i mogućim posledicama
namernog prekida trudnoće;
* Po potrebi, određivanje vrste kontracepcije
Najmanje dva pregleda
Trudnice prvi trimestar Prvi pregled * Anamneza;
* Merenje TA i telesne mase;
* Pregled dojki i bradavica;
* Određivanje karličnih mera;
* Ginekološki pregled: bimanuelni, pod spekulumom, uzimanje vaginalnog sekreta;
* Kolposkopski i citološki nalaz po PA ukoliko nisu rađeni u poslednjih šest meseci;
* Utvrđivanje starosti trudnoće;
* Određivanje termina porođaja, inspekcija donjih ekstremiteta;
* Palpatorni pregled štitne žlezde;
* Testiranje na HIV i Hep B;
* Određivanje RH faktora;
* Određivanje krvne grupe;
* Standardna laboratorija;
* Zdravstveno vaspitni rad;
* U slučaju sumnje na postojanje genetskih anomalija uraditi test na hromozomopatije (Nuhalna brazda - NT ili NT + PAPP-A + beta HCG) i uputiti na konsultativni pregled na viši nivo ginekološko zdravstvene zaštite i/ili specijalistima drugih odgovarajućih medicinskih disciplina
Najmanje jedan pregled
Ultrazvučni pregled Utvrđivanje trudnoće i stanja ploda Jedanput u 7\8 nedelji
Trudnice - drugi i treći trimestar Kontrolni pregled Isti sadržaj kao kod prvog pregleda, uz dopunu:
* slušanje srčanih tonova ploda,
* određivanje stava i položaja ploda;
* obavezan test na hiperglikemiju i hipertenziju;
* u slučaju sumnje na postojanje genetskih anomalija trudnicama kojima nije urađen test na hromozomopatije, uraditi tripl test (beta HCG, AFP i E3) upućivanjem na viši nivo ginekološke zdravstvene zaštite;
* upućivanje na psihofizičku pripremu za porođaj
Četiri puta
Ultrazvučni pregled Utvrđivanje stanja ploda i toka trudnoće Tri puta
Patronažna poseta Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem žene, zdravstveno-vaspitni rad uz davanje saveta u vezi nege, lične higijene i pravilne ishrane Jedanput
Stomatološki pregled * Anamneza;
* Registrovanje stanja oralnog zdravlja;
* Zdravstveno vaspitni rad;
* Planiranje daljeg stomatološkog zbrinjavanja
Jedanput u drugom trimestru
Trudnice visoko-rizična trudnoća Kontrolni pregled Praćenje toka trudnoće i preduzimanje potrebnih mera Prema indikacijama
Ciljani pregledi (genetska i druga ispitivanja) Rano otkrivanje faktora rizika za pravilan razvoj ploda upućivanjem na viši nivo ginekološke zdravstvene zaštite radi eventualne: biopsije horionskih čupica ili rane amniocenteze ili kordocenteze. Prema indikacijama
Patronažna poseta Upoznavanje sa faktorima rizika trudne žene i davanje saveta u vei higijensko-dijetetskog režima u toku trudnoće Prema indikacijama
Porodilja Prvi pregled * Ginekološki pregled;
* Praćenje involucije materice;
* Pregled dojki;
* Zdravstveno-vaspitni rad
Jedanput posle porođaja nakon šest nedelja
Kontrolni pregled * Ginekološki pregled;
* Utvrđivanje zdravstvenog stanja žene;
* Kontrolni stomatološki pregled;
* Zdravstveno-vaspitni rad
Jedanput nakon šest meseci
Stomatološki pregled - kontrolni * Registrovanje stanja oralnog zdravlja;
* zdravstveno vaspitni rad u smislu obezbeđenja sopstvenog i oralnog zdravlja odojčeta;
* preduzimanje potrebnih terapijskih procedura
Jedanput nakon šest meseci
Žene od 15 i više godina Preventivni ginekološki pregled * Anamneza,
* Ginekološki pregled (pod spekulumom, uzimanje PA i vaginalnog brisa, kolposkopski, bimanuelni);
* Pregled dojki;
* Laboratorijska ispitivanja;
* Utvrđivanje zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih mera
Jedanput u tri godine
Žene od 25 do 65 godina Ciljani pregled
na rano otkrivanje
raka grlića materice
* Anamneza,
* Ginekološki pregled (bimanuelni, pod spekulumom, sa uzimanjem brisa za PA);
* po potrebi uzimanje biopsije; 
Jedanput godišnje
Ciljani pregled
radi ranog otkrivanja
raka dojke
Procena rizika na rak dojke (anamneza, porodična anamneza, pregled)
Žena od 30 do 69 godina   * od 30. godine preporuka i uputstvo za samopregled dojke Jednom u tom dobnom uzrastu
* od 40. godine klinički pregled dojke Jednom godišnje
* od 45. do 69. godine - mamografski pregled Jednom u dve godine
Domovi zdravlja su u obavezi da Vam, dok ste potpuno zdravi, omoguće redovne preventivne preglede.
Ukoliko nisu u mogućnisti da Vam pruže zdravstvenu uslugu, dužni su da Vam izdaju pismenu potvrdu sa obrazloženjem,
da biste svoje pravo mogli da ostvarite na drugom mestu, a potom refundirali troškove u svojoj matičnoj filijali RZZO.
U slučaju eventualnog oboljenja preglede možete obaviti i mimo propisanog kalendara preventivnih pregleda.