ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENTA

►Pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo da podnese prigovor zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada ili direktoru zdravstvene ustanove, ili savetniku za zaštitu pacijentovih prava, odnosno zaštitniku prava osdiguranika.

A.SAVETNIK ZA ZAŠTITU PACIJENTOVIH PRAVA

►Savetnik za zaštitu prava pacijenata:

BILJANA STEVANETIĆ, dipl.pravnik

GRAD UŽICE

I SPRAT, KANCELARIJA 26

RADNO VREME od 7.30 do 15h

TELEFON: 031 / 590 -181

Savetniku za zaštitu prava pacijenata možete podneti prigovor (pismeni ili usmeni) ako smatrate da Vam je uskraćeno pravo ili neko od prava na zdravstvenu zaštitu.

B. ZAŠTITNIK PRAVA OSIGURANIH LICA

►Pacijenti koji smatraju da je povređeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo, mogu se obratiti pismenim putem zaštitniku prava osiguranika:


►Zaštitnik je nadležan za davanje pravnih saveta, rešavanje eventualnih nesporazuma i ocenu osnovanosti podnetog prigovora u roku od 5 dana

Preuzmite obrazac za podnošenje prigovora – PDF

NAPOMENE:

• anonimni prigovori se ne evidentiraju

• prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice

• odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 5 dana

• predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje mora biti precizan u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi

• pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti pismenim putem zdravstvenoj inspekciji, odnosno Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd.


Zaštitnik prava pacijenata u jedinici lokalne samouprave

Zaštita prava osiguranih lica