DOM ZDRAVLJA SJENICA


Ulica Tadije Andrića 10
E-mail:domzdravljasj@open.telekom.rs
Tel/fax:020 750-340

RUKOVODSTVO

Direktor: Dr  Altan Hamidović
Zamenik direktora: Dr  Fuad Ćatović
Glavna sestra: Milica  Kiković

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Dom zdravlja Sjenica obavlja zdravstvenu delatnost na:
-primarnom nivou,
-sekundarnu zdravstvenu zaštitu u Porodilištu i Stacionaru.
Primarna zdravstvena zaštita
-Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine
-Služba za zdravstvenu zaštitu žena
-Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika (sa zdravstvenim stanicama i ambulantama na terenu)
-Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
-Služba hitne medicinske pomoći sa sanitetskim transportom
-Služba kućnog lečenja i medicinske nege
-Služba za polivalentnu patronažu
-Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
-Služba za laboratorijsku dijagnostiku
-Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu
-Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
-Služba za specijalističko konsultativne delatnosti (dermatovenerologija, psihijatrija, oftalmologija, otorinolaringologija, ambulanta interne medicine)
-Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
-Tehnička služba
-Služba za ekonomsko-finansijske poslove
-Služba za pravne poslove
Sekundarna zdravstvena zaštita
U okviru sekundarne zdravstvene zaštite u DZ Sjenica rade sledeća odeljenja:

●Porodilište – 6 postelja/ radno vreme 00.00-24.00/ 1 lekar specijalista ginekolog, 7 akušerskih sestara.
            Kontinuitet zdravstvene zaštite u Porodilištu se postiže pripravnošću svih ginekologa DZ.
●Stacionar:

-Interno odeljenje – 19 postelja/ radno vreme 00.00-24.00/ 2 lekara-jedan internista, jedan internista-nefrolog , 9 medicinskih sestara/ 850 pacijenata godišnje.                     
Prisustvo pripravnog interniste po potrebi, i konsultacije ostalih lekara specijalista DZ po pozivu.

-Dečije odeljenje – 5 postelja/ radno vreme 00.00-24.00/ jedan lekar specijalista pedijatrije, 6 medicinskih sestara/ 450 pacijenata godišnje.                                     Prisustvo pripravnog pedijatra po potrebi. Pedijatar koji vodi odeljenje vrši i preglede novorođenčadi u porodilištu.

●Odeljenje za hemodijalizu – 6 aparata za dijaliziranje, 10 pacijenata, 1600 dijaliza godišnje/ 4 medicinske sestre/ kontrolu pacijenata vrše specijalisti interne medicine koji vode interno odeljenje.

STRUKTURA ZAPOSLENIH (PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA)

Doktori medicine........................46
Doktori stomatologije.................  7
Medicinski tehničari...................96
Nemedicinsko osoblje.................42
Dipl.soc radnik ........................... 1
Referent za bezbednost i zaštitu na  radu..1

IZOLACIONA JEDINICA/TRIJAŽNA AMBULANTA 0648170579