STRUČNI KOLEGIJUM ZDRAVSTVENOG CENTRA UŽICE


Stručni kolegijum Zdravstvenog centra čine direktor Zdravstvenog centra i rukovodioci organizacionih jedinica.

Radom Stručnog kolegijuma ZC rukovodi direktor Zdravstvenog centra.